Participants

PDM 2016-2018


Abhishek Kumar

Aman Raj

Amarjeet Gandhi

Amritansh Kumar Chaubay

Aniket

Anju Priya

Anurudh Kumar Singh

Chandramani

Deepu Kumar

Harshita Umrao

Lovely Singh

Neh Nirjhar Singh

Neha Malviya

Nitish Kumar Jha

Pawan kumar singh

Piyush

Priyanka Kumari

Raj Kumar

Sanu Kumar

Satyarupa Kumari

Sonu Kumar

Sushant Kumar

Vikram Vijayant Rana